ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านอำปึล เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้น อนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3