ผู้บริหาร

นายสมนึก สุรพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปึล
นางสาวกิตติยา ประวาสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปึล