ผู้บริหาร

นายสมนึก สุรพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปึล
นายบุญรัตน์ คำเลิศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปึล