ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางจินตนา นภาคเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางวิภารัตน์ คำเลิศ
ครู คศ.1
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวกัญญาภรณ์ พรรณา
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวนุชสรา สังเกตกิจ
ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่การเงิน