ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสุชาติ โลกนิยม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวพรทิพภา ยุดรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานเลขานุการ

นายสุนทร ภาละจ่า
พนักงานราชการ
งานอาคารสถานที่/แนะแนว

นางสาวนริสรา บุญมี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายฉัตรชัย เชื้อศิริ
นักการฯ