ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายสมนึก สุรพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางจินตนา นภาคเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
บัญชีลงเวลา/สรุปวันลา

นายบุญรัตน์ คำเลิศ
ครูชำนาญการ
เลขาฯงานบุคคล

นางสาวธิติมา เสาเวียง
ครู คศ.1
งานพัฒนาบุคลากร