ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายบุญรัตน์ คำเลิศ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล