ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวกนกวรรณ เปรียบยิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางวรัทยา สุขดี
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ DMC,วัดผลประถม

นางสาวธิติมา เสาเวียง
ครู คศ.1
งานทะเบียนนักเรียนเข้าใหม่

นางสาวลัดดา อาศัยเมือง
ครูพี่เลี้ยงฯ
งานเด็กพิเศษ/ระบบ SET

นางสาวสุลินี พึ่งภพ
ครู คศ.1
งานวัดผลมัธยม

นางวนิดา ยิ่งรุ่งเรือง
ครูผู้ช่วย
งานประกันคุณภาพภายใน

นายสมยศ ขุมทอง
ครูผู้ช่วย
งานทะเบียนและวัดผล

นางสาวพัชรีภรณ์ จินดาศรี
พนักงานราชการ
งานห้องสมุด