ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางวิภารัตน์ คำเลิศ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวธิติมา เสาเวียง
ครู คศ.1
งานทะเบียนนักเรียนเข้าใหม่

นางวนิดา ยิ่งรุ่งเรือง
ครูผู้ช่วย
งานประกันคุณภาพภายใน