การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2562 ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาและขอความเห็นชอบในการสร้างอาคารเรียนอนุบาล  การสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทางเข้าหน้าโรงเรียน