ประชุมโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับอำเภอพนมดงรัก

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านอำปึล ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ เพื่อเตรียมจัดการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับอำเภอพนมดงรัก ซึ่งในปีนี้คัดเลือกโรงเรียนบ้านอำปึลเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย 7 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านอำปึล โรงเรียนบ้านหนองคันนา โรงเรียนบ้านรุน โรงเรียนบ้านตาเมียง โรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนบ้านโคกกรม และโรงเรียนบ้านสระแก้ว