กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนบ้านอำปึลเป็นเจ้าภ่าพในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ได้รับเกียรติจากนายทวีสิทธิ์   มั่นจิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นประธาน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 7 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านอำปึล โรงเรียนบ้านรุน โรงเรียนบ้านหนองคันนา โรงเรียนบ้านตาเมียง โรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนบ้านโคกกรมและโรงเรียนบ้านสระแก้ว