กิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอำปึล อสม. ชุมชน และกิจกรรม Big Cleaning day. วันที่ 14 มิถุนายน 2562