โครงการอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันที่ 20-21 กรก…

แห่เทียนเข้าพรรษา

ปั่นร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนบ้านอำปึ…

นิเทศโครงงานคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

คณะกรรมการนิเทศโครงการอาหารกลางวัน

จิตอาสาสัญจรอำเภอพนมดงรัก พัฒนาโรงเรียน

ทำบุญตักบาตร วันสถาปนา สพฐ.

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ